بسم الله الرحمن الرحیم

هیچ بعیدنیست درجامعه ای به بزرگی ایران باسابقه ای چند هزارساله در حکومت فردی ودیکتاتوری وپادشاهی، همچنان گروهی باخلق وخوی استبدادطلب وجودداشته باشند،مگر این نیست که برای تغییرهر جامعه ای باید افرادآن جامعه تغییر کنند؟ این ملت، یعنی مردم انقلابی ایران درزمانی باشعار استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی پس از سالهافرهنگ سازی وخودسازی وتغییروانقلاب درخویش بارهبری امام بزرگوارتوانستند اینچنین انقلابی رابوجودآورند،درحالی که گروهی اندک هم باوجودهمراهی بامردم بدلیل نداشتن درک از اصول انقلاب همچنان باخوی استبداد طلبی باقی ماندند،پس چگونه می توان ازگروهی استبداد طلب که بدون درنظرداشتن ایده وفکر،همیشه عادت به دنباله روی از افراد راداشته  وبدون درک شعارهای انقلاب اسلامی،توقع حفظ ارزشهای آن راداشت. اینهادرواقع هنوزدرکی ازاستقلال،آزادی،جمهوری اسلامی وراه وروش ودیدگاهای جهانی انقلاب اسلامی وامام خمینی نکرده اندکه به همراهی آنهابا انقلاب متوقع بود،اینها اگردردوران انقلاب بامردم همراه شدند نه بدلیل فهم ازامام خمینی بلکه فقط بدلیل عادت به دنباله روی محض بود،به همین دلیل است که می بینیم ولایت فقیه راازسرکج فهمی با پادشاهی قیاس می کنندوبازبه همین دلیل است که همیشه یا به افراط ویا به تفریط کشیده شده اندوباز به همین دلیل است که می بینیم فقط زنده بادمرده بادگوهستندوهمین دیدگاه ارتجاعی باعث شده همیشه ازجامعه عقب بمانندوپس ازگذشت چند دهه مقابله وتند خویی و فحاشی به مردم تازه بدنبال  گفتمان تاریخ مصرف گذشته همین مردم بگردند،یعنی آنچه برای مردم به پایان میرسد برای آنها تازه نقطه شروع است.مثلانگاهی به برخوردآنها باافراد بیاندازید،زمانیفردی توسط آنها موردناسزاتاحدترورشخصیت قرارمیگیردوسپس باگذشت چندین سال باافراط تاحدپرستش طرفدارهمان فرد می شوند. این گروه هرگزبرای رد یا تائیداشخاص برهانی ندارند یا طرفدارافراطی یادشمن خونی هستند بخاطرهمین هرگز بیانی نقادانه ندارند،وهمیشه بدنبال سیاه وسفید کردن وقطبی نگری افراد هستند.

کافیست این روزهابه روزنامه های افراط وتفریطی استبداد طلب نگاهی بیاندازیدمتوجه می شوید. درجامعه ای که افرادراباگفتمان وبیان وفکراومی سنجندوموردنقد قرار می دهندوبابرهان وعقل برسی وتوصیف می کنند،ناگهان روزنامه آرمان صفحه اول خودرابه جشن تولّدنوه امام خمینی بانگاهی موروثی ومدیحه گویی وآدم پرستی واوصاف احساسی بابیانی رمانتیک اختصاص می دهد(البته شخصیت سید حسن خمینی مورداحترام است)،یاروزنامه بهاردرمصاحبه ای با، فاضل موسوی می گوید:سالهای اخیر(دولت احمدی نژاد)خارج ازروال منطقی وفضایی آنقدرناصواب داشته که شایدبتوان گفت(خسرانی که دراین مقطع زمانیدیدیم ازنوادر روزگاراست)!...ولی درقسمتی دیگر می گوید:(نرمش خاتمی یعنی رویه معصومان)!!!و.........که سرتاسرنشریاتشان ازاین قبیل فراوان است،حالا  اگر کسی توانست این روزهادریکی ازاین نوع نشریات استبداد طلب شاهدنقدی منصفانه ومستندومنطبق باخردودلیل وتحلیلی ازدولت دکتر محمود احمدی نژادباشد...........    (روزنامه بهارچهارشنبه 29تیر1392مصاحبه بافاضل موسوی خواندنی است)

(محسن متین وفا) برچسب‌ها: استبدادطلب, جمهوری اسلامی, شعار, افراط وتفریط, فاضل موسوی
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ساعت 5:8  توسط محسن متین وفا  |